انتخاب کیف مجلسی
کافه خواندنی

چگونه کیف مجلسی انتخاب کنیم؟

915بازدید

ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ است.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه‌اﯾﺪ؟ و همه آیتم های استایل را انتخاب کرده‌اید و برای کیف دچار مشکل شده‌اید؟ کیفی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ وﺻﻠﻪ‌ی ﻧﺎﺟﻮر در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در مطلب ” انتخاب کیف مجلسی ” از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

انتخاب کیف مجلسی

اﻧﺪازه کیف مجلسی

ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ است. ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﯿﻒ ﻣﯽ‌ﮔﺬارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رژ ﻟﺐ، ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری، ﮐﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ است ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﻒﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮند.

انتخاب کیف مجلسی

رﻧﮓ کیف مجلسی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ‌ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺮﻧﮓ لباس ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾن صورت استایل کسل کننده‌ای خواهید داشت. به عنوان مثال اگر لباسی مشکی به تن دارید، کیفی به همان رنگ گزینه مناسبی نیست مگر اینکه تزئینات و شکل متفاوتی داشته باشد.

انتخاب کیف مجلسی

طرح و نقش روی کیف

اگر لباس طرح‌دار یا گل‌دار به تن دارید، تنها گزینه این است که کیف خود را تک رنگ و ساده انتخاب کنید. می‌توانید از رنگ‌های به کار رفته در لباس خود کمک بگیرید و کیف را به همان رنگ انتخاب کنید. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻃﺮح‌دار ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی متنوع را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ تک رنگ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

انتخاب کیف مجلسی

ﺟﻨﺲ کیف

در مورد جنس کیف مجلسی هم باید به مواردی دقت داشته باشید: کیف‌هایی با جنس ساتن، ابریشم، چرم، مخمل، پولک دوزی شده، گلدوزی شده و حتی پلاستیک وجود دارد. به خاطر داشته باشید که ساتن و ابریشم به راحتی کثیف می‌شوند و کیف‌های پولک دوزی شده و گل‌دوزی شده به خاطر شکننده بودن به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

انتخاب کیف مجلسی

شکل کیف

متداول‌ترین شکل برای کیف‌ های زنانه مجلسی مستطیل است. ولی اگر به دنبال تنوع هستید، به سراغ کیف‌های گرد و یا مثلث شکل هم بروید. اﮔﺮ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﯿﻒ‌ﻫﺎی ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ است و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﺑﺪن‌ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارید، ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ اﺳﺖ.

انتخاب کیف مجلسی

بند کیف مجلسی

کیف‌های دستی در هر دو شکل بنددار و بدون بند وجود دارد. کیف‌های بدون بند کلاسیک است و به این معنی که یک دست شما آزاد نخواهد بود و اگر قصد دارید لوازم زیادی در دست داشته باشید کیف‌های بنددار مناسب‌تر خواهند بود. یک نوع دیگر از کیف‌های مجلسی هم وجود دارند که بندشان دور مچ دست قرار می‌گیرد.

انتخاب کیف مجلسی

در آخر

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺳﺎده را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ زرق و ﺑﺮق‌دار و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﻒ مجلسی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب کیف مجلسی

منبع:دلتا

نظر بدهید