اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ
کافه زیبایی

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

2.58Kبازدید

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

اﯾﻦ روزها ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪی آدم‌ها زﻣﺎﻧﻪ!

ﺳﺮﻋﺖ زﻧﺪﮔﯽ اونقدر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرها ﻫﺴﺘﻦ.

رﻧﮓ‌ﮐﺮدن رﯾﺸﻪ‌ی ﻣﻮها ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرهای وقت‌گیره.

وقتی ریشه مو درمیاد ، باعث میشه که موهاتون دو رنگ بشه !

اینجاست که لورآل (Loreal Paris) برای این مشکل جادوی «اسپری کانسیلر ریشه‌ی مو» رو پیشنهاد می‌کنه .

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

اﺳﭙﺮیﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮی مجیک ریتاچ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و رﯾﺸﻪی درآﻣﺪه‌ی ﻣﻮیﻫﺎ رو کاملا ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﻮﻧﻪ و ﺑﺎ تنها ﯾﻪ‌ﺑﺎر ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﺮدن به راحتی ﭘﺎک ﻣﯽ‌ﺷﻪ.

این اسپری در پنج رنگ مشکی ، بلوند ، بلوند تیره ، قهوه‌ای و قهوه‌ای تیره به سه‌ شماره موهاتون رو در هر زمان و مکانی که هستید پوشش میده و با 85 درصد رنگ‌ها تطابق داره .

اسپری بلوند برای موهای پایه 8 تا 10

بلوند تیره برای موهای پایه 6 و 7

قهوه‌ای برای موهای پایه 4 و 5

قهوه‌ای تیره برای موهای پایه 3 مناسبه

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

اسپری کانسیلر ریشه مو مجیک ریتاچ ، موهای سفید و ریشه‌های درآمده رو پوشش می‌ده

1 محصول رو تکان بدید.

2 به فاصله ۱۵ سانتی‌متر روی ریشه‌ی مو اسپری کنید.

3 یک دقیقه صبر کنید تا خشک شود.

و تمام.

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

اسپری کانسیلر ریشه موی مجیک ریتاچ یه شاهکار فوق‌العاده است، برای خانومایی که ریشه‌ی موهاشون سفید شده و دنبال یه راهکار سریع می گردن.

این محصول به‌راحتی ریشه‌های موهاتون رو با فرمول استثنایی خودش می‌پوشونه تا بدون نگرانی کنار دوستاشون بشینین و از معاشرتتون لذت ببرید .

اﺳﭙﺮی ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ

نظر بدهید