برچسبچگونه تشخیص دهیم که دچار کمبود پروتئین شده‌ایم؟